انتقال بیماری از طریق یخ (کلیفرم)

انتقال بیماری از طریق یخ
نویسنده امین تاریخ تیر ۱۳, ۱۳۹۶ دسته وبلاگ

انتقال بیماری از طریق یخ

انتقال بیماری از طریق یخ : مدت زمان مدیدی است که انتقال بیماری و عوامل بیماری زا از طریق استفاده از یخ مورد توجه قرار گرفته است، الودگی موجود در یخ که منجر به این نوع بیماری ها میگردد از آلودگی آب مورد استفاده در ساخت یخ ، روش توضیع و حمل و نقل و حتی نگهداری یخ ناشی میگردد. هدف از انجام این مطالعات و بررسی های بعمل آمده آلودگی میکربی انوام کلیفرم ها میباشد که در کارخانجات تولید بخ به وجود می آید و منتشر میگردد، کارخانجات یخسازی کرمان یکی از این موارد میباشد.

کارخانجات یخ سازی آلوده

کارخانجات یخ سازی آلوده

کارخانجات یخ سازی آلوده

این بررسی ها و مطالعات از نوع مقطعی ، توصیفی میباشد که از روش جمع آوری داده های سرشماری بوده است. نمونه برداری در نیمه اول سال ۱۳۸۶ از کارخانجات یخسازی در استان کرمان انجام گرفت که در آن وضعیت باکتری های کلیفرمی (کل کلیفرم ها) را در چهار کاخانه یخ سازی در شهرستان بررسی شده است.  نمونه های آب ورودی و یخ خروجی از هز چهار کارخانه یخ سازی برداشت گردید. نمونه برداری به این صورت بوده است که در دو ماهه اول هر فصل و در هر ماه ده بار به کارخانجات یخ سازی مذکور بوده که در مجموع ماهانه ۳۰ نمونه از این کاخانه های یخ سازی برداشت می شد.

نتایج آزمایشات نشان داد که از ۱۲۰ نمونه جمع آوری شده جمعاً ۲۷ نمونه آلودگی کلیفرم داشته است. کمترین آلودگی در آب ورودی معادل ۷/۵ درصد و بیشترین آلودگی در یخ خروجی معادل ۳۷/۵ درجه بوده است نتایج این آزمایشات نشان داد که کلیه این چهار کارخانه آلودگی کلیفرم داشته است.

حتماً بخوانید :   طرز کار سیستم های سرمایشی - شباهت کارکرد یخساز با سیستم خنک کننده کامپیوتر

این آزمایشات نشان داد که علیرغم آلودگی کم در ورودی در خروجی آلوگی بیشتری مشاهده میشده است که بیشتر به بهداشت کارمندان مربوط میشده یعنی به معنای دسگر بهداشت کارمندان نیز میتواند به اندازه آلودگی آب در بوجود آمدن بالکتری ها موثر میباشد و از سوی دیگر همیشه باید در کارخانجات یخ سازی به آب ورودی دقت نمایید تا کیفیت آب مناسب باشد.


 

دیدگاه ها