نتایج جستجو

انتقال بیماری از طریق یخ (کلیفرم)

انتقال بیماری از طریق یخ انتقال بیماری از طریق یخ : مدت زمان مدیدی است که انتقال بیماری و عوامل بیماری زا از طریق استفاده از یخ مورد توجه قرار گرفته است، الودگی موجود در یخ که منجر به این نوع بیماری ها میگردد از آلودگی آب مورد استفاده در ساخت یخ ، روش توضیع […]